The strong voice of a great community
2017

Αν δεν δηλσεις το ακνητ σου το χνεις  

Του Χρστου Ηλιπουλου*

26 Νοεμβρου 2017

Περισστερο απ εκοσι χρνια χουν περσει απ ττε που το ελληνικ κρτος κλεσε τους ιδιοκττες ακιντων στην Ελλδα να τα δηλσουν στο Κτηματολγιο, δηλαδ στο νο, ττε, σστημα καταγραφς ακιντων, που εξασφαλζει περισστερες εγγυσεις ασφαλεας δικαου σχετικς με την κυριτητα, την περιγραφ και την μεταββαση ακιντων παντς εδους, τοι αγροτεμχια, οικπεδα, μονοκατοικες, διαμερσματα, αποθκες, χρους σταθμεσεως κλπ. καθς και ποσοστ εξ αδιαιρτου επ’ αυτν.

Απ την αρχ της δημιουργας του Κτηματολογου, στην δεκαετα του 1990, ο νος θεσμς χει εισαχθε με πολ αργ ρυθμ στις περισστερες περιοχς της Ελλδος, με τους ιδιοκττες ακιντων να καλονται αν περιοχ να καταθσουν τα συμβλαια και τα λλα αποδεικτικ γγραφα που κατχουν αναφορικς με παντς εδους ακνητη ιδιοκτησα. Για να δοθε να κνητρο δλωσης των ακιντων στο Κτηματολγιο χουν θεσπισθε σειρ διατξεων που ορζουν τι δεν μπορες να μεταβιβσεις το ακνητ σου, οτε να το διεκδικσεις στο δικαστριο, εν δεν το χεις δηλσει στο Κτηματολγιο. Μεγλη σημασα χει μα διταξη που ορζει τι εν περσουν δκα χρνια μετ απ την οριστικ λειτουργα του Κτηματολογικο Γραφεου σε μα περιοχ, σα ακνητα εναι “ορφαν¨, σα δηλαδ χουν εντοπισθε απ το Κτηματολγιο αλλ καννας δεν τα χει δηλσει ως δικ του, περιρχονται στην κυριτητα του Δημοσου. Μετ απ αυτ το γεγονς, το μνο δικαωμα που θα απομνει σε κποιον που θα υποστηρζει τι το ακνητο που πρε το Δημσιο ταν δικ του, θα εναι να διεκδικσει αποζημωση απ το κρτος ση με την αξα του ακιντου που δεν εχε δηλσει εμπροθσμως στο Κτηματολγιο και του οποου μετ την προδο της δεκαετας χασε πλον την κυριτητα.
Ο καννας της δεκαετας μετ απ διαδοχικς παρατσεις γινε καννας της 14ετας, για να δοθε μεγαλτερη δυναττητα στους ιδιοκττες να τα δηλσουν. Επειδ μως ο χρνος περνει αμελικτα, ιδως για σους αμελον, τα 14 τη παρλθαν για το πργραμμα δλωσης ακιντων στο Κτηματολγιο σε πολλς περιοχς αν την Ελλδα και εντς του 2018 συμπληρνονται πλον οι προθεσμες σμφωνα με τις οποες σα ακνητα εναι “αγνστου ιδιοκττη”, δηλ. εν χουν καταγραφε ως ξεχωριστς ιδιοκτησες δεν χει υπρξει δλωση στο Κτηματολγιο απ κποιον (φυσικ νομικ πρσωπο) που να ισχυρζεται τι εναι δικ του, περνον στην κυριτητα του Δημοσου. Δημοσιογραφικς πηγς αναφρουν τι πρκειται σ’ αυτ την φση για 200.000 περπου ακνητα “αγνστου ιδιοκττη” που εντς του 2018 πρκειται να περιλθουν στο Δημσιο, εκτς κι αν δοθε να παρταση.
Στο ενδεχμενο νας παρτασης συνηγορε το γεγονς τι στον προπολογισμ του 2018 δεν προβλπεται κονδλιο για αποζημισεις σων θα χνουν μ’ αυτν τον τρπο το ακνητ τους. Επσης, απ τους συλλγους ιδιοκτητν ακογονται αιτματα περ παρτασης της 14ετας ως την εικοσαετα, στε να συμππτουν οι διατξεις του Κτηματολογου με την γενικ αρχ της (εκτκτου) χρησικτησας που εναι τα εκοσι χρνια.
Σε κθε περπτωση, σοι εναι ιδιοκττες ακιντων στην Ελλδα και χουν αμελσει να ελγξουν εν στην περιοχ που βρσκεται το ακνητ τους χει εισαχθε ο θεσμς του Κτηματολογου, γεγοντα ανωτρας βας τους εχαν στερσει την δυναττητα να επιμεληθον  των υποθσεν τους, αλλ τρα βρκαν πλον τον χρνο να ασχοληθον, πρπει να ερευνσουν μσω των τοπικν αρχν εν λειτουργε Κτηματολγιο στην περιοχ του ακιντου τους. Θα πρπει να απευθυνθον στο Κτηματολγιο, στους τοπικος Δμους, σε δικηγρους και συμβολαιογρφους για να μθουν πς μπορον στω και την ενδεκτη ρα να συλλξουν τους ττλους, τα συμβλαια, τα τοπογραφικ και τα λλα αποδεικτικ που χουν, πς μπορον να τα εντοπσουν τρα και να λβουν αντγραφ τους και πς μπορον τρα να συντξουν να τοπογραφικ με την βοθεια ειδικν, εφσον γνωρζουν πο βρσκονται τα ακνητ τους και μπορον να υποδεξουν τα ρι τους.
      *Ο Χρστος Ηλιπουλος
 εναι Δικηγρος παρ’ Αρεω Πγω, 
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr